SPECYFIKACJA NORM

PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona
przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)

Pomiary wykonujemy miernikiem SONEL MPI-530

INFORMACJA

Terminy badań okresowych

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa “Prawo Budowlane” [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)

Norma PN-HD 60364-6:2008 proponuje krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia- nawet terminy coroczne. Należą do nich :
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i             wysokiego napięcia,
▪ obiekty komunalne
▪ tereny-budowy
▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny

Oprócz wymienionych wyżej aktów prawnych i normatywnych, ciągle i niezmiennie istotnym wymogiem przy określaniu terminów badań okresowych są zasady wiedzy technicznej.
Bazując na zasadach wiedzy technicznej zaleca się podmiotom przyłączanym do sieci elektroenergetycznych opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych należących do tych podmiotów.
W omawianych instrukcjach powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym obiekcie. Instrukcje te powinny być zatwierdzone przez kierownika zakładu i skierowane do stosowania.Konieczność opracowania tej instrukcji nakłada zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r.) 
Taka instrukcja zatwierdzona przez kierownika zakładu staje się dokumentem obowiązującym na terenie danego zakładu w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają “Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR “Elektromontaż” w 1999 r.

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancji izolacji

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

1

O wyziewach żrących

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

3

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

4

Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

5

Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

6

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

7

Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

8

Zapylone

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

9

Pozostałe niewymienione w p.1-8

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Lp.7 – bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II – Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

Lp.

Rodzaj pomiarów

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

1

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

Nie rzadziej, niż co 5 lat

3

Pomiary natężenia oświetlenia

Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

4

Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

Nie rzadziej, niż co 1 rok

ELEKTRONARZĘDZIA

Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

Przeglądy kontrolne

Kategoria

użytkowania

Eksploatacja elektronarzędzia

Przeglądy kontrolne

wykonywać, co:

0

dorywczo, co kilka dni

12 miesięcy

I

dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany

6 miesięcy

II

często w ciągu jednej zmiany

4 miesiące

III

często w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej

2 miesiące

 

Kategorię użytkowania elektronarzędzia określa użytkownik w zależności od charakteru pracy narzędzia.

PLAC BUDOWY

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych stanowi:

§58 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności a ponadto: 
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, 
2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej, 
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

§59 W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1 (instalacje rozdziału energii elektrycznej) należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

USŁUGI ELEKTRYCZNE "MARCUS"

 • Godziny pracy od 8.00 do 16.00
 • CZARNIECKIEGO 5C/2 78-100 KOŁOBRZEG
 • 696 039 482

POGOTOWIE I SERWIS ELEKTRYCZNY! DZWOŃ 696039482 CAŁODOBOWO!

 • Pomiar i analiza parametrów zasilania z sieci nn!

POMIARY ELEKTRYCZNE

 • Odbiorcze
 • Okresowe
 • Powykonawcze
 • Ubezpieczeniowe

ZAKRES

 • - RCD
 • - Rezystancja izolacji
 • - Impedancja pętli zwarcia (skuteczności zerowania)
 • - Rezystancja uziomów
 • - Parametrów zasilania

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

 • - Badania ogólne
 • - Badanie oświetlenia awaryjnego
 • - Badania stanowiskowe
 • - Badanie oświetlenia na zewnątrz
 • - P/poż.

Systemy automatyki budynkowej i inteligentne domy

SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA I KONTROLI BRAM, DRZWI GARAŻOWYCH I SZLABANÓW

Doradzimy Ci we wszystkich kwestiach od planowania do instalacji.

MONITORING Wi-Fi

OŚWIETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE

Pomoc w wyborze oświetlenia LED

Z NAMI ZAOSZCZĘDZISZ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

© 2018 USŁUGI ELEKTRYCZNE "MARCUS". Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.pl.

Zamknij menu